Otrdiena, 2020. gada 24. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Preses relīzes

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) no šodienas līdz 28. aprīlim par godu Starptautiskai darba aizsardzības dienai veic informatīvi izglītojošu tematisko pārbaudi, kuras laikā tiks apsekoti uzņēmumi, kurus Darba inspekcija vēl ne reizi nav apmeklējusi vai kuros tiek nodarbināti arodslimnieki.

Pētījumu „Darba apstākļi un riski Latvijā” rezultāti parāda, ka uzņēmumos, kuros Darba inspekcijas ir veikusi pārbaudes, situācija darba aizsardzība jomā ir labāka. Tādēļ Darba aizsardzības dienas ietvaros tematiskās pārbaudes laikā Darba inspekcijas amatpersonas apsekos 100 Latvijas uzņēmumus, sniedzot darba devējiem praktisku skaidrojumu par normatīvo aktu prasībām. Apsekojuma laikā tiks pievērsta uzmanība nodarbināto apmācībai darba vietā par drošiem darba paņēmieniem, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai un darba vides riska novērtēšanai. Uzņēmumos, kuros ir sakārtota darba vide un tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, uzlabojas nodarbināto a[apmierinātība ar darbu un arī darba kvalitāte, pieaug paveiktā darba apjoms, kā arī tiek vairota uzņēmuma reputācija potenciālo klientu, investoru un darbinieku vērtējumā.

            Lai izvairītos no turpmākas veselības pasliktināšanās, turpinot nodarbināt arodslimniekus, bieži vien ir jāuzlabo darba apstākļi un jāveic izmaiņas darba vietu iekārtojumā, kas ir darba devēja pienākums. Latvijā tipisku arodslimnieku var raksturot kā cilvēku pusmūža gados, kurš daļu darba stāža ieguvis, strādājot Padomju Savienības laikā. Tad bija raksturīgi smagi darba apstākļi, un nodarbinātie tika pakļauti dažādu kaitīgo darba vides riska faktoru vienlaicīgai iedarbībai. Visbiežāk šiem cilvēkiem veselības problēmas radušās iepriekš, bet viņi ir turpinājuši darbu savā profesijā. Šī iemesla dēļ arodslimības Latvijā pārsvarā ir dažādas hroniskas slimības. Lai arodslimnieku veselības stāvoklis nepasliktinātos, darba devējam viņiem jānodrošina smaguma pārvietošanai piemēroti tehniskie palīglīdzekļi, atvieglojot darba veikšanu, kā arī jāveic darbinieku rotācija, lai nodrošinātu dažāda rakstura darbu veikšanu un citi preventīvi pasākumi.

            Darba inspekcijas mājas lapā (www.vdi.gov.lv) un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā (www.osha.lv) ir pieejami informatīvi materiāli par darba aizsardzības jautājumiem.

            Starptautiskā darba aizsardzības diena tiek atzīmēta katru gadu 28. aprīlī kopš 2001. gada. Tās mērķis pievērst darba devēju, nodarbināto un sabiedrības uzmanību nodarbināto veselībai un drošībai darba vietās.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

            Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) uzsākusi letāla nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanu mežizstrādes nozarē.

            Veicot mežizstrādes darbus, nodarbinātajam uzkritis koks, kā rezultātā gājis bojā 53 gadus vecs vīrietis. Šogad mežizstrādes darbos līdzīgu apstākļu – krītošu koku – dēļ gājuši bojā četri, bet smagas traumas guvuši divi nodarbinātie. Salīdzinājumam – pērn visa gada laikā mežizstrādes nozarē notikuši 26 nelaimes gadījumi darbā, no tiem trīs darbinieki gāja bojā un pieci darbinieki guva smagas traumas.

 

 

„Visbiežāk nelaimes gadījumu darbā cēlonis ir darba aizsardzības prasību neievērošana un neprofesionāli veikta koku gāšana. Mežizstrādes darbus veic daudz neapmācītu darbinieku. Esam konstatējuši arī gadījumus, kad tiek uzrādīta izglītības iestādes izsniegta kvalifikāciju apliecinoša apliecība, bet darbi tiek veikti neprofesionāli, piemēram, atstājot aizzāģētus un iekārušos kokus un neievērojot bīstamās zonas. Jau februārī Darba inspekcija tematiskajā pārbaudē atklāja, ka vairāk nekā desmit mežizstrādes uzņēmumos darbus veica nereģistrēti nodarbinātas personas. Šādos gadījumos darba aizsardzības prasības parasti netiek ievērotas, kā arī nodarbinātajiem netiek izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi. Iepriekšminētie pārkāpumi šogad arvien biežāk prasa nodarbināto dzīvības,” secina Darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.

            Darba inspekcija pārbaudēs konstatēts arī, ka mežizstrādes darbos tiek nodarbinātas personas, kas nav ieguvušas atbilstošu izglītību, lai varētu strādāt mežizstrādē. Šādi nodarbinātie, nezinot specializētās prasības darbam mežizstrādē, biežāk cieš nelaimes gadījumos darbā.

            Darba inspekcija atgādina, ka veicot mežizstrādes darbus, darba devējam jāievēro Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.434 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”. Par šo noteikumu pārkāpšanu Darba inspekcija var piemērot administratīvo sodu fiziskām personām no 50 līdz 250 latiem, bet juridiskām personām no 50 līdz 500 latiem.

            No 1. janvāra līdz 17. aprīlim Darba inspekcija ir reģistrējusi 21 nelaimes gadījumu darbā ar letālām sekām. 7 letālu nelaimes gadījumu cēlonis, iespējams, nav saistīts ar darba vides riska faktoriem, kas tiks noskaidrots izmeklēšanas gaitā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

 

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) ir uzsākusi darba aizsardzībā kompetento institūciju sniegto pakalpojumu pārbaudi ar mērķi pārliecināties, vai no institūciju puses tiek veikta darba vides riska novērtēšana un darba aizsardzību pasākumu plāna izstrāde atbilst normatīvo aktu prasībām un reālajai situācijai uzņēmumā. Šobrīd Latvijā ir 33 kompetentās institūcijas, kuras piedāvā darba devējiem izmantot ārpakalpojumu darba aizsardzības jautājumu sakārtošanai.

Normatīvo aktu prasības kompetentajām institūcijām Latvijā ir spēkā jau kopš 2006. gada, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzēji ir uzkrājuši pieredzi un viņiem jāspēj darba devējiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, kas ļautu attīstīt uzņēmējdarbību, izveidojot drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas. Tomēr Darba inspekcija nereti ir konstatējusi, ka pakalpojums ir sniegts formāli, bet izstrādātā dokumentācija ir ar trūkumiem, piemēram, nav identificēti tādi būtiski darba vides riska faktori, kuru dēļ nodarbinātie ir pat gājuši bojā, veicot savus darba pienākumus. Kā piemēru iespējams minēt nelaimes gadījumu darbā ūdens attīrīšanas iekārtu baseinā, kas prasīja divu darbinieku dzīvības. Kompetentā institūcija nebija pareizi veikusi darba vides risku novērtējumu, neparedzot reāli pastāvošos draudus darbinieku drošībai un veselībai, ko rada notekūdeņu izdalītās indīgās gāzes, kuru dēļ nodarbinātie zaudēja samaņu, iekrita notekūdeņu baseinā un noslīka.

            Arī citos gadījumos Darba inspekcija ir identificējusi normatīvo aktu pārkāpumus pakalpojumu sniegšanā, kopumā trīs reizes administratīvi sodot dažādas kompetentās institūcijas.

            Darba inspekcija aicina darba devējus, kuri ir izmantojuši kompetento institūciju pakalpojumus un uzskata, ka saņemtais pakalpojums ir bijis formāls vai neatbilstošs normatīvo aktu prasībām, rakstīt uz e-pastu – nekvalitativs@vdi.gov.lv. Inspekcijas pārstāvji veiks uzņēmuma apsekojumu, izvērtējot darba vides riska novērtējuma u.c. darba aizsardzības darbu kvalitāti. Pārbaudes tiks veiktas visa šī gada garumā visā Latvijas teritorijā.

            Darba inspekcija ar šo mēnesi savā interneta mājas lapā www.vdi.gov.lv ievietos informāciju par kompetentajām institūcijām, kas ir administratīvi sodītas par normatīvajiem aktiem neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu, kas ļaus darba devējiem labāk izvērtēt potenciālo sadarbības partneri pirms sadarbības uzsākšanas.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) uzsākusi nelaimes gadījuma izmeklēšanu, kurā šodien smagi cietis 31 gadus vecs vīrietis.

Pēc sākotnējās informācijas, nodarbinātais sagatavojis darbam granulu transportieri. Šobrīd neskaidru apstākļu dēļ nodarbinātā roka ievilkta mehānismā, kā rezultātā cietušajam roka tika amputēta līdz elkonim. Darba inspekcija izmeklēšanas gaitā noskaidros nelaimes gadījuma darbā cēloni.

Tā kā darbs daudzos uzņēmumos notiks arī svētku laikā, Darba inspekcija aicina nodarbinātos būt darba vietā īpaši uzmanīgiem, ievērojot darba devēja noteiktās prasības darba aizsardzības jomā. Aicinām darbiniekus nebūt pārgalvīgiem, kā arī neveikt viņiem uzticēto darbu alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Apreibinošās vielas Darba inspekcijas pieredzē jau iepriekš ir bijis traumu gūšanas iemels.

            Tādēļ Darba inspekcija aicina darba devējus uzraudzīt darba vidi arī svētku laikā un atgādina, ka darba devējam obligāti jāatstādina nodarbinātie no darba pienākumu veikšanas, ja viņi atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

 Darba inspekcija atgādina, ka saskaņā ar normatīviem aktiem par smagiem, iespējami smagiem un letāliem nelaimes gadījumiem darba devējam nekavējoties jāpaziņo Darba inspekcijai, kas veic nelaimes gadījumu izmeklēšanu.

            Darba inspekcija atgādina, ka par nelaimes gadījumu darba vietā slēpšanu, ja nodarbinātais guvis smagus veselības traucējumus vai iestājusies viņa nāve, Darba inspekcija darba devējam var piemērot administratīvo sodu – fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai no tūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

 

 

 

 

           

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) veikusi tematisko pārbaudi kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarēs, apsekojot 217 uzņēmumus visā Latvijā.

Tematiskās pārbaudes laikā kopumā tika izdoti 179 rīkojumi, kuros uzdots novērst 1004 pārkāpumus. Piemēroti arī 44 administratīvie sodi, uzliekot soda naudu par kopējo summu 23 865 lati. Salīdzinājumam – 2011. gadā tematiskās pārbaudes laikā tika piemēroti 13 administratīvie sodi par kopējo summu 1750 lati.

Pieaugušais administratīvo sodu skaits skaidrojams ar to, ka tematiskās pārbaudes ietvaros vairāk nekā desmit uzņēmumos konstatēta nereģistrētā nodarbinātība. Zemgalē kāds kokapstrādes uzņēmums gada laikā atkārtoti sodīts par personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līgumu. Darba devējam piemērots administratīvais sods 9000 latu apmērā. Uzņēmumos, kuros cilvēki tiek nodarbināti bez rakstveida darba līguma, visbiežāk netiek ievērotas arī darba aizsardzības prasības.

            Kokapstrāde 2011. gadā bija pirmajā vietā pēc notikušo nelaimes gadījumu darbā skaita. Kopumā kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarē reģistrēti 169 nelaimes gadījumi, no tiem 24 smagi un pieci letāli. Gadu iepriekš šajā nozarē reģistrēti 132 nelaimes gadījumi, no tiem 21 smags un viens letāls.

            Vairāk nekā pusei (53 %) no visiem 2011. gadā notikušajiem nelaimes gadījumiem cēlonis bija darba aizsardzības prasību vai instrukciju neievērošana. Darba inspekcijas inspektori tematiskās kampaņas ietvaros konstatējuši, ka lielā daļā kokapstrādes uzņēmumu nav apmācītu darba aizsardzības speciālistu, darba aprīkojums netiek droši ekspluatēts un uzturēts, kā arī nodarbinātie nelieto izsniegtos individuālos darba aizsardzības līdzekļus, kas liecina par uzraudzības trūkumu no darba devēju puses.

            Lai novērstu nedrošu iekārtu radīto nelaimes gadījumu risku, tika izdoti 24 brīdinājumi par šādu iekārtu darbības apturēšanu, kā arī 3 iekārtu darbība tika apturēta pārbaudes brīdī, jo to tālāka ekspluatācija bez atklāto darba drošības trūkumu novēršanas radītu būtisku nelaimes gadījumu risku. Izsniegto brīdinājumu skaits ir teju 3 reizes lielāks nekā pērn.

            To, ka darba aizsardzības jautājumu sakārtošana ir uzņēmuma attieksmes un drošas darba kultūras jautājums, kas neprasa lielus finansu līdzekļus no uzņēmumu puses, apliecina situācija tādos labās prakses uzņēmumos kā, piemēram, „MAGRENS”, „ALFAS MĒBELES”, „DRIĀDA PRIM”, „SIMRA”, „SAKARNIEKS”, „DEM-D paletes”, kur uzņēmumu vadība rūpējas par savu darbinieku drošību un veselību.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) ir konstatējusi, ka daļa elektroniskajos masu medijos nodarbināto strādā, nenoslēdzot rakstveida darba līgumu. To vietā tiek slēgti tā saucamie uzņēmuma vai autoratlīdzības līgumi, tādējādi nenodrošinot nodarbinātajiem sociālās garantijas, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām.

Darba inspekcija uz iesnieguma pamata ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietu pret telekompāniju „TV3 Latvia” par personu nodarbināšanu, nenoslēdzot rakstveida darba līgumus. Darbinieku nodarbināšanas nosacījumi atbilst darba tiesiskajām attiecībām, tomēr telekompānija ar šiem darbiniekiem ir noslēgusi autoratlīdzības vai uzņēmuma līgumus.

            Lai noskaidrotu, vai līdzīga rakstura problēmas nav citos masu medijos, Darba inspekcija uz tikšanos ir uzaicinājusi Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, lai pārrunātu kopīgu sadarbību nodarbināšanas nosacījumu sakārtošanai atbilstoši Darba likuma prasībām. Lai novērstu masu medijos strādājošo tiesību neievērošanu, Darba inspekcija veiks papildus pārbaudes arī citos nozares uzņēmumos.

            Darba inspekcija atgādina, ka darba tiesisko attiecību slēpšana aiz cita veida līgumiem ir pielīdzināma nodarbināšanai bez rakstveidā noslēgta darba līguma, par ko ir paredzēta administratīvā atbildība, piemērojot sodu no 750 līdz 5000 latiem. Ja uzņēmums gada laikā atkārtoti nodarbinājis cilvēkus bez rakstveida darba līgumu, administratīvais sods ir no 5000 līdz 10 000 latiem.

            Darba inspekcija arvien biežāk sastopas ar gadījumiem, kad darba devējs darbiniekam ierastā darba līguma vietā piedāvā noslēgt uzņēmuma līgumu. Tas notiek gan uzsākot darba tiesiskās attiecības, gan tad, kad darba attiecības kādu laiku jau ir pastāvējušas. Taču darbinieki bieži vien neapzinās šo divu līgumu atšķirības un maldīgi uzskata, ka tiesiskās sekas un sociālās garantijas abos gadījumos ir vienādas.

            Darba inspekcija aicina par šādiem gadījumiem ziņot, norādot ziņas par konkrētiem uzņēmumiem.             Ziņot par iespējamu nereģistrētu nodarbinātību var uz Darba inspekcijas anonīmo tālruni 67312176, e-pastu nelegals@vdi.gov.lv vai tiešsaistē Darba inspekcijas interneta mājas lapā www.vdi.gov.lv sadaļā Ziņot par nereģistrētu nodarbinātību.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu par 32% pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits darbā, kā rezultātā 2011. gadā dzīvību darba vietā zaudējuši 33 strādājošie.

            Salīdzinājumam 2009. gadā darbā gāja bojā 32, bet 2010. gadā – 25 nodarbinātie. Šogad reģistrēti 7 letāli nelaimes gadījumi darbā, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību, liecina Valsts darba inspekcijas (turpmāk – Darba inspekcija) dati.

Visbiežāk nelaimes gadījumos darbā cieš darbinieki ar nelielu darba pieredzi konkrētajā uzņēmumā. 2011. gadā 27% letālu nelaimes gadījumu notikuši ar darbiniekiem, kuru darba stāžs bija līdz vienam gadam, savukārt 40% nodarbināto darba stāžs bija no viena līdz trim gadiem.

            Pērn kopumā 54% nelaimes gadījumu darbā, kā rezultātā iestājusies nodarbinātā nāve, iemesls ir darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana, neapmierinoša darbinieka apmācība, kā arī nepietiekoša kontrole. Tādējādi vairāk kā pusi no visiem nelaimes gadījumiem var novērst bez lieliem finanšu ieguldījumiem, vien nopietni veicot darbinieku sagatavošanu darbam un neatstājot viņus bez uzraudzības.

            Darba inspekcija secina, ka nereti darbinieki darbā dzīvību zaudē tādu darba aizsardzības pārkāpumu dēļ, kurus viegli varēja novērst. Piemēram, pērn autoservisā gāja bojā kāds 53 gadus vecs vīrietis, jo automašīnas degvielas bākas metināšanas laikā notika sprādziens. Vīrietis veica darbu, kas nebija paredzēts viņa darba pienākumos, iepriekš nebija veikta viņa apmācība šāda darba veikšanai. Tāpat darbiniekam nebija veikta instruktāža par darba aizsardzības jautājumiem un darba devējs nebija veicis pietiekamu kontroli, ļaujot darīt bīstamu, darbinieka darba pienākumiem  neatbilstošu, darbu.

            Darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa: „Lielākā daļa letālo nelaimes gadījumu nebūtu noticis, ja darbinieki ievērotu darba aizsardzības prasības, bet darba devēji kontrolējuši, kā uzņēmumā tiek ievērotas darba aizsardzības instrukcijas. Darba inspekcijas inspektori nereti secina, ka darbinieku apmācība notikusi formāli – ir parakstīti darba instruktāžas žurnāli, bet praksē apmācība nav veikta un darba devēji neseko, vai darbinieki ievēro darba drošības instrukcijas. Šāda vieglprātīga attieksme paņem darbinieku dzīvības. Darbinieku apmācīšana, uzraudzīšana, vai tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, no darba devēja puses neprasa papildus finansējumu, taču var izglābt kāda cilvēka dzīvību.”

           

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

Valsts darba inspekcijas materiāli no preses konferences par  darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības situāciju Latvijas  uzņēmumos 2011. gadā.

Trešdien, 8. februārī plkst. 11.00 Valsts darba inspekcijas (turpmāk – Darba inspekcijas)     3. stāva zālē, Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, notiks preses konference par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības situāciju Latvijas uzņēmumos 2011. gadā.

Klātesošie tiks informēti par Darba inspekcijas rezultātiem nereģistrētās nodarbinātības pasākumu plāna īstenošanā un ieguldījumu nelaimes gadījumu darbā mazināšanā 2011. gadā, kā arī par šī gada darbības prioritātēm un plānotajām aktivitātēm.

Preses konferencē piedalīsies: Darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, Darba tiesību nodaļas vadītāja Mārīte Noriņa un Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

 

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) šodien uzsāk pastiprinātu kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumu preventīvo pārbaudi.

Kokapstrāde joprojām uzskatāma par vienu no bīstamākajām nozarēm Latvijā ar vislielāko reģistrēto nelaimes gadījumos cietušo skaitu. Kokapstrādes nozare arī 2011. gadā notikušo nelaimes gadījumu skaita ziņā ir 1. vietā. 2011. gadā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē reģistrēti un izmeklēti 169 nelaimes gadījumi darbā, no tiem 5 darbinieki traumu rezultātā gāja bojā, bet 24 darbinieki guva smagas traumas. Mežizstrādes nozarē pērn notikuši 26 nelaimes gadījumi darbā, no tiem 3 darbinieki gāja bojā un 5 darbinieki guva smagas traumas. Salīdzinot ar 2010. gadu, kopējais nelaimes gadījumu darbā skaits kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarē ir palielinājies par 25%.

            Kā biežākais nelaimes gadījumu cēlonis ir darba aizsardzības noteikumu vai instrukciju neievērošana, nepietiekoša uzmanība, neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība. Darba inspekcija secina, ka daļa uzņēmumu šobrīd mēģina ietaupīt uz darba aizsardzības rēķina, taču sekas tam var būt darbinieku invaliditāte vai pat dzīvības zaudējums. Darba inspekcija atgādina, ka iekārtas, kas apdraud darbinieku veselību un drošību, var tikt apturētas.

            Darba inspekcija saskaras ar aizvien būtiskāku darba tiesību un darba aizsardzības prasību neievērošanu. Nesen kādā mežistrādes uzņēmumā Darba inspekcija konstatēja pat nelegālu nepilngadīgo bērnu nodarbināšanu, par ko ir uzsākta administratīvā lietvedība.

            Darba inspekcija februārī visā valstī veiks preventīvas kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumu pārbaudes, kuru mērķis ir izvērtēt uzņēmumos faktiskos darba apstākļus, pievēršot uzmanību biežākajiem nelaimes gadījumu cēloņiem šajā nozarē un informēt darba devējus par būtiskākajām prasībām darba aizsardzības jomā.

            Veicot apsekojumu, inspektori pārbaudīs, vai ir veikts darba vides risku novērtējums, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekļu un drošības zīmju lietošana, kā arī to, vai ir veikta darbinieku apmācība.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-