Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Darba tiesības

1. Darba devēja pienākumi kolektīvās atlaišanas gadījumā

Darba devēja pienākums ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai par atlaižamo darbinieku skaitu

Jebkuram darba devējam, nodibinot darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē darba tiesisko attiecību jautājumus. Viens no svarīgākajiem šāda veida normatīvajiem aktiem ir Darba likums (turpmāk – DL), kas nosaka darba devēja un darbinieka tiesības un pienākumus darba tiesisko attiecību ietvaros.

Lai aizsargātu gan darba devēju, gan darbinieku tiesības un likumīgās intereses darba tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumā, DL nosaka nosacījumus, kas jāievēro abām pusēm. Ņemot vērā, ka darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā darbinieks atrodas sliktākā situācijā nekā darba devējs (persona kādu noteiktu laika periodu atrodas bezdarba situācijā un tai nav ienākumu savu vajadzību apmierināšanai), darba devējam uzlikti vairāki pienākumi darba tiesisko attiecību izbeigšanas (turpmāk – darbinieku atlaišana) gadījumos. Viens no tādiem ir pienākums ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai (turpmāk – NVA) par plānoto darbinieku atlaišanu.

Kuros gadījumos darba devējam jāziņo NVA par plānoto darbinieku atlaišanu?

Darba devējam jāziņo NVA par plānoto darbinieku atlaišanu gadījumā, ja darba devējs ir paredzējis veikt kolektīvo atlaišanu.

DL 105.panta pirmā daļa nosaka, ka kolektīvā atlaišana ir tāda darbinieku skaita samazināšana, ja atlaižamo darbinieku skaits 30 dienu laikā ir:

  • vismaz pieci darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 darbiniekus;

  • vismaz 10 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 50, bet mazāk nekā 100 darbiniekus;

  • vismaz 10 procenti no darbinieku skaita, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 100, bet mazāk nekā 300 darbiniekus;

  • vismaz 30 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina 300 un vairāk darbinieku

Aprēķinot atlaižamo darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, kad darba devējs nav uzteicis darba līgumu, bet darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas uz citiem pamatiem, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai spējām un ko ir veicinājis darba devējs (DL 105.panta otrā daļa).

Kādā termiņā darba devējam ir jāpaziņo NVA par plānoto darbinieku atlaišanu un kas jānorāda paziņojumā?

Darba devējs, kas paredzējis veikt kolektīvo atlaišanu, ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš rakstveidā par to paziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā uzņēmums atrodas. Paziņojumā tiek norādīts darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), uzņēmuma atrašanās vieta un darbības veids, paredzētās kolektīvās atlaišanas iemesli, atlaižamo darbinieku skaits, minot katra darbinieka profesiju un kvalifikāciju, uzņēmumā parasti nodarbināto darbinieku skaits un laikposms, kādā kolektīvo atlaišanu paredzēts veikt, kā arī sniegta informācija par šajā pantā minētajām konsultācijām ar darbinieku pārstāvjiem (DL 106.panta ceturtā daļa).

Kad darba devējs var uzsākt kolektīvo atlaišanu un atlaist darbiniekus?

 

Darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk kā 30 dienas pēc paziņojuma iesniegšanas NVA, ja darba devējs un darbinieku pārstāvji nav vienojušies par vēlāku kolektīvās atlaišanas uzsākšanas termiņu (DL 107.panta pirmā daļa). Izņēmuma gadījumos NVA var pagarināt 30 dienu termiņu līdz 60 dienām, par to darba devējam paziņojot divas nedēļas pirms 30 dienu termiņa izbeigšanās (DL 107.panta otrā daļa).

Svarīgi norādīt, ka arī kolektīvās atlaišanas gadījumā darba devējam ir saistošs DL 103.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais viena mēneša darba līguma uzteikuma termiņš, proti, lai darba devējs varētu atlaist darbiniekus uzreiz pēc 30 dienu termiņa iztecējuma, darba devējam vismaz vienu mēnesi pirms šī termiņa iztecējuma ir jāpaziņo darbiniekam par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

 

Kāpēc darba devējam ir jāziņo NVA par plānoto darbinieku atlaišanu?

 

Šāds darba devēja pienākums DL iestrādāts, ņemot vērā Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (turpmāk – Direktīva) nosacījumus.

 

Paziņošanas mērķis ir pēc iespējas mazināt sekas, kas rodas darba tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumos, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai spējām. Šī iemesla dēļ Direktīvas 2.punkts nosaka, ka, ja darba devējs nolēmis veikt kolektīvo atlaišanu, darba devējam laikus ir jāuzsāk konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, lai pēc iespējas samazinātu atlaižamo darbinieku skaitu un atlaišanas sekas, kā arī sekmētu atlaižamajiem darbiniekiem jaunu darbu ātrāku atrašanu.

 

Lai īstenotu iepriekš minēto mērķi, dalībvalstīm noteiktas tiesības kolektīvās atlaišanas gadījumā pieaicināt arī ekspertus, kas Latvijas gadījumā ir NVA.

 

Saņemot paziņojumu no darba devējiem par plānoto darbinieku atlaišanu, NVA sadarbībā ar darba devējiem un darba devēju pārstāvjiem jāmeklē plānotās kolektīvās atlaišanas izraisīto problēmu risinājumus, pēc iespējas novēršot kolektīvo atlaišanu, mazinot atlaižamo darbinieku skaitu, palīdzot atrast citu darbu atlaižamajiem darbiniekiem vai arī, nosakot nepieciešamos aktīvos nodarbinātības pasākumus darbinieku konkurētspējas paaugstināšanai, kas saglabātu iespēju konkrētajam darbiniekam saglabāt savu darba vietu vai arī atlaišanas gadījumā ātrāk atgriezties darba tirgū.

 

Uz ko neattiecas paziņošanas pienākums NVA par plānoto darbinieku atlaišanu?

 

Pienākums ziņot NVA par plānoto kolektīvo atlaišanu neattiecas uz:

  • tālbraucēju kuģu apkalpēm;

  • valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem darbiniekiem (DL 105.panta trešā daļa).

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-